Regulamin

REGULAMIN  

ZAGOSPODAROWANIA, SPRZEDAŻY ORAZ PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY

SKŁADNIKÓW  MAJĄTKOWYCH  POLITECHNIKI  BIAŁOSTOCKIEJ

§ 1

INFORMACJE  OGÓLNE

 1. Treść niniejszego regulaminu została opracowana na podstawie przepisów prawa obowiązującego w przedmiotowym zakresie oraz zarządzeń wewnętrznych Politechniki Białostockiej.
 2. Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP 5420208721, REGON 000001672, działając w ramach przepisów o finansach publicznych oraz zasad zarządzania mieniem państwowym, kierując się efektywnością jego wykorzystania podejmuje działania na rzecz zagospodarowania, sprzedaży oraz przekazania w formie darowizny składników majątkowych, które stanowią jej własność.
 3. Działania określone w punkcie 2 realizowane są przez Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok, z wykorzystaniem strony https://zsdpb.edu.pl/.
 4. Informacja o składnikach majątkowych zostaje zamieszczona na stronie internetowej w formie zdjęcia i opisu, przy czym możliwe są osobiste oględziny przedmiotu przed złożeniem deklaracji o chęci jego zakupu lub przejęcia w formie zagospodarowania, darowizny.
 5. Politechnika Białostocka podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki przeprowadzania procedury zagospodarowania, sprzedaży i przekazania w formie darowizny były prowadzone z zachowaniem wszelkich przepisów prawa w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Złożenie oferty zakupu wymaga zarejestrowania się, natomiast do zapoznania się ze składnikami majątkowymi znajdującymi się na stronie internetowej rejestracja nie jest wymagana. W celu rejestracji należy wejść w zakładkę Rejestracja, podać login (adres e-mail) i hasło, a utworzone w ten sposób Konto uzupełnić o swoje dane teleadresowe. W ten sposób zostaje założone indywidualne Konto użytkownika. Każde kolejne wejście na Konto odbywa się poprzez zalogowanie, czyli podanie loginu i hasła. Oferent ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@pb.edu.pl.

§ 2

Klient

 

 

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu.

 

Oferent osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca oświadczenie woli tj. ofertę zakupu składnika majątkowego Politechniki Białostockiej.

 

Koszyk

 

element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane produkty do zagospodarowania lub przejęcia w formie darowizny, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.

 

Konto

 

miejsce, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o złożonych zamówieniach.

 

Realizacja należności

 

płatność dokonywana przez Klienta przelewem tradycyjnym poprzez konto internetowe, lub wpłatą gotówkową w Dziale Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych, w banku, lub na poczcie.

 

Zagospodarowanie oznacza możliwość nieodpłatnego przejęcia składnika majątkowego przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni.

 

Sprzedaż oznacza transakcję, w której Politechnika Białostocka wyzbywa się składnika majątkowego za odpłatnością dokonaną przez Klienta, którym może być pracownik, osoba spoza Uczelni, jak również firma lub instytucja.

 

Darowizna nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego na rzecz podmiotu, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.

§ 3

ZAGOSPODAROWANIE   SKŁADNIKÓW  MAJĄTKOWYCH

 1. Składniki majątkowe umieszczone na stronie internetowej, w zakładce Zagospodarowanie, mogą zostać przejęte nieodpłatnie przez dowolną komórkę organizacyjną Uczelni.
 2. Zgłoszenie chęci zagospodarowania składnika majątkowego polega na dodaniu go do Koszyka na stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmowane  są  za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji. O godzinie 24:00 informacja o składniku majątkowym do zagospodarowania traci ważność.
 3. Osoba chętna do przejęcia składnika majątkowego ma prawo do dokonania jego oględzin przed zgłoszeniem woli przejęcia.
 4. O przejęciu składnika majątkowego decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoba odpowiedzialna materialnie, przekazująca składnik majątkowy, wypełnia druk „Zmiany miejsca użytkowania”, który po zebraniu wymaganych podpisów przekazuje do uzupełnienia osobie odpowiedzialnej materialnie przejmującej składnik majątkowy.
 6. Niezagospodarowane składniki majątkowe zostają skierowane na sprzedaż.

§ 4

SPRZEDAŻ  SKŁADNIKÓW  MAJĄTKOWYCH

 • Sprzedaż składników majątkowych prowadzona jest w formie licytacji w zakładce Sprzedaż, a informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich oraz są cenami zawierającymi podatek VAT.
 • Oferent, aby wziąć udział w licytacji musi zarejestrować się na stronie https://zsdpb.edu.pl/ wchodząc w zakładkę „Logowanie i Rejestracja”, w której należy wpisać swój indywidualny login (adres e-mail) oraz hasło; zaleca się również uzupełnienie danych w zakładce „Moje konto” umożliwiających późniejszy kontakt z Oferentem. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo; do przyszłej obsługi Konta wymagane będzie jedynie logowanie.
 • Dopełnieniem procedury rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Po wybraniu danego składnika majątkowego Oferent akceptuje kwotę znajdującą się w polu „Twoja oferta” lub proponuje wyższą. Sprzedaży dokonuje się Oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę.
 • Kwota znajdująca się w polu „Twoja oferta” jest aktualną ceną, czyli kwotą zadeklarowaną przez poprzedniego Oferenta powiększoną o kwotę postąpienia. Kwoty postąpienia ustala się następująco:
Cena wywoławcza Kwota postąpienia
do  19,99 zł 0,50 zł
20,00 zł – 49,99 zł 1,00 zł
50,00 zł – 99,99 zł 1,50 zł
100,00 zł – 149,99 zł 2,00 zł
150,00 zł – 199,99 zł 2,50 zł
200,00 zł – 499,99 zł 5,00 zł
500,00 zł – 999,99 zł 10,00 zł
1.000,00 zł – 2.499,99 zł 25,00 zł
2.500,00 zł – 4.999,99 zł 50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł
 • Oferty złożone przez Oferentów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Oferenta może nastąpić przed zakończeniem Licytacji na prośbę Oferenta, gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do jego wiarygodności albo w sytuacji gdy nastąpiła kradzież ewentualnie zniszczenie Towaru.
 • Oferty przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji. O godzinie 24:00 informacja o składniku majątkowym do sprzedaży traci ważność.
 • Oferent ma prawo do dokonania oględzin składników majątkowych do czasu złożenia przez niego oferty.
 • Politechnika Białostocka nie zapewnia wysyłki i transportu składników majątkowych do Klienta. Odbiór i zapłata następują w ciągu 14 dni roboczych od zamknięcia licytacji.
 • Uiszczenie należności może odbyć się poprzez:

a) Płatność gotówkową – realizowaną w Dziale Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych, przed dokonaniem odbioru składnika majątkowego. Klient otrzymuje paragon, ewentualnie fakturę (na żądanie).

b) Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy 69 1240 5211 1111 0010 7008 0945 Politechniki Białostockiej. Składnik majątkowy może być wydany po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym PB. Sprzedaż rejestrowana jest na kasie fiskalnej, a Klient otrzymuje paragon, ewentualnie fakturę (na żądanie).

c) Wpłatę gotówkową w banku lub na poczcie – na rachunek bankowy 69 1240 5211 1111 0010 7008 0945 Politechniki Białostockiej. Składnik majątkowy może być wydany po uznaniu wpłaty na rachunku bankowym PB. Sprzedaż rejestrowana jest na kasie fiskalnej, a Klient otrzymuje paragon, ewentualnie fakturę (na żądanie).

 • Anulowanie zamówienia następuje w przypadku braku płatności lub odbioru w ustalonym w pkt. 10 terminie. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej składnik majątkowy zostaje sprzedany kolejnemu Oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę, w trybie czternastodniowego rozliczenia zakupu.
 • Reklamacje nie są uwzględniane, z uwagi na fakt, iż sprzedaży są poddawane zbędne składniki majątkowe Politechniki Białostockiej, za które uznaje się składniki zużyte, niesprawne, uszkodzone, niekompletne, takie, których naprawa byłaby nieopłacalna.
 • Niesprzedane składniki majątkowe zostają przesunięte na darowiznę.

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru nabytego składnika majątkowego bez podawania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Politechniki Białostockiej niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Zwrotu towaru na Politechnikę Białostocką można dokonać za pośrednictwem kuriera lub osobiście. Klient ponosi wszelkie koszty zwrotu rzeczy.

Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Politechnika Białostocka dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Politechnika Białostocka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Politechnikę Białostocką w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta listem zwykłym.

§ 6

PRZEKAZANIE  SKŁADNIKÓW  MAJĄTKOWYCH  W  FORMIE  DAROWIZNY

 1. Składniki majątkowe przeznaczone do przekazania w formie darowizny umieszczane są w zakładce Darowizna. Przejęcia składnika majątkowego w formie darowizny może dokonać podmiot, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.
 2. Zgłoszenie chęci przejęcia w formie darowizny składnika majątkowego polega na dodaniu go do Koszyka na stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmowane  są  za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji. O godzinie 24:00 informacja o składniku majątkowym  przeznaczonym do przekazania w formie darowizny traci ważność.
 3. O przejęciu przedmiotu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przekazanie składnika majątkowego następuje na podstawie „Protokołu przekazania składników majątkowych Politechniki Białostockiej w formie darowizny” i na życzenie Obdarowywanego „Umowy darowizny rzeczowej.”
 5. Politechnika Białostocka nie zapewnia wysyłki i transportu składników majątkowych do Obdarowywanego. Odbiór następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia informacji o chęci przejęcia składnika majątkowego w formie darowizny.

§ 7

 POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 1. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Oferenta nieprawidłowych danych, a także zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej, spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Oferenta.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Politechniką Białostocką zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Politechniki Białostockiej.
 3. Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Politechnikę Białostocką, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://zsdpb.edu.pl/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient zakładając konto oraz oferent składając ofertę na stronie Politechniki Białostockiej https://zsdpb.edu.pl/oferent obowiązany jest do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym Administratora będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Białostocka,
  Wiejska 45A, 15-351 Białystok. W celu skontaktowania się z Politechniką Białostocką , osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 5. umożliwienia korzystania z usług polegających na utworzeniu konta Klienta oraz jego obsługi,
 6. realizacji zamówienia zagospodarowania/ sprzedaży/darowizny.

na podstawie umowy- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 1. archiwizacji,
 2. rachunkowości,
 3. w celach podatkowych

na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221 ze zm.),  ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz 395 ze zm.) na podstawie zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 650 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Politechniki Białostockiej polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez Politechnikę Białostocką – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy. Brak ich podania uniemożliwi stworzenie i korzystanie z konta Klienta oraz dokonania zamówienia i realizacji odpowiednio zagospodarowania/ sprzedaży/ darowizny.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji kiedy dane będą musiały być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni
 4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Politechnikę Białostocką przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 5. sprostowania danych,
 6. usunięcia danych,
 7. przenoszenia danych,
 8. ograniczenia przetwarzania danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Politechnika Białostocka nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 1. Politechnika Białostocka nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Osobie, której dane osobowe przetwarza Politechnika Białostocka przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 3. Klient oraz Oferent ponoszą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.”

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. a) umożliwienia korzystania z usług polegających na utworzeniu konta Klienta oraz jego obsługi,
 4. b) realizacji zamówienia zagospodarowania/ sprzedaży/darowizny.

                    na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 1. c) archiwizacji,
 2. d) rachunkowości,
 3. e) w celach podatkowych

na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221 ze zm.),  ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz 395 ze zm.) oraz na podstawie zarządzenia Nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 650 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. f) windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń,

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez administratora oraz generowanie statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy. Brak ich podania uniemożliwi stworzenie i korzystanie z konta Klienta oraz dokonania zamówienia i realizacji odpowiednio zagospodarowania/ sprzedaży/ darowizny.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji kiedy dane będą musiały być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 5. sprostowania danych,
 6. usunięcia danych,
 7. przenoszenia danych,
 8. ograniczenia przetwarzania danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 1. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 2. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Załącznik nr 2

Miejscowość, data…………..

………………………………………

imię i nazwisko Klienta

………………………………………

………………………………………

adres Klienta

Politechnika Białostocka

Wiejska 45A, 15-351 Białystok

 Dział Inwentaryzacji

i Likwidacji Składników Majątkowych

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, iż zgodnie z obowiązującym prawem odstępuję od umowy zawartej dnia ………………………………… dotyczącej zakupu składnika majątkowego ………………………………………………………………… . Dokonane przeze mnie płatności, proszę zwrócić na rachunek bankowy o nr: ………………………………………………………………….  .

………………………………………………

    Podpis Klienta

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

[2]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)